Liên hệ

SỐ ĐIỆN THOẠI & MAIL

Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các Phòng, Đơn vị

thuộc Sở Tư pháp Vĩnh Long

__________oOo__________

  

STT HỌ & TÊN CHỨC VỤ SĐT CƠ QUAN THƯ ĐIỆN TỬ

BAN GIÁM ĐỐC

01

Hồ Thanh Tuấn 02703 837 171 httuan.stp@vinhlong.gov.vn

02

Đỗ Đình Gần PGĐ 02703 829 276 ddgan.stp@vinhlong.gov.vn

03

Dương Minh Chiến PGĐ 02703 830 815 dmchien.stp@vinhlong.gov.vn

04

Triệu Quốc Trung PGĐ 02703 830 313 tqtrung.stp@vinhlong.gov.vn

VĂN PHÒNG (Hộp thư: tkth.stp@vinhlong.gov.vn; Fax: 02703 820 038)

01 Huỳnh Ngọc Thoa CVP 02703 823 248 hnthoa.stp@vinhlong.gov.vn
02 Võ Thảo Vy PVP 02703 823 248 vtvy.stp@vinhlong.gov.vn
03 Trần Quốc Thiện CV 02703 823 248 tqthien.stp@vinhlong.gov.vn
04 Phạm Thị Phượng VT 02703 823 248 ptphuong.stp@vinhlong.gov.vn
05 Nguyễn Kiều Ngân KT 02703 823 248 nkngan.stp@vinhlong.gov.vn
06 Đỗ Kim Thư TQ 02703 823 248 dkthu.stp@vinhlong.gov.vn
07 Nguyễn Văn Sĩ Lái xe 02703 823 248  

THANH TRA

01 Phan Mỹ Dung PC TTra 02703 830 814 pmdung.stp@vinhlong.gov.vn
02 Hà Hoàng TTra viên 02703 830 814 hhoang.stp@vinhlong.gov.vn

PHÒNG HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP

01 Phạm T. Thanh Tân PP 02703 825 921 ptttan.stp@vinhlong.gov.vn
02 Nguyễn Khắc Toàn CV 02703 825 921 nktoan.stp@vinhlong.gov.vn
03 Nguyễn Thảo Nguyên CV 02703 825 921 ntnguyen.stp@vinhlong.gov.vn

PHÒNG BỔ TRỢ TƯ PHÁP

01 Lưu Quang Lê Thoại TP 02703 836 402 lqlthoai.stp@vinhlong.gov.vn
02 Nguyễn T Khánh Quyên PP 02703 836 402 ntkquyen.stp@vinhlong.gov.vn
03 Mai Quốc Cường CV 02703 836 402 mqcuong.stp@vinhlong.gov.vn
04 Dư Việt Anh Khôi CV 02703 836 402 dvakhoi.stp@vinhlong.gov.vn

PHÒNG PHỔ BIẾN - GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

01 Trịnh Minh Bình TP 02703 830 556 tmbinh.stp@vinhlong.gov.vn
02 Trần Thị Tươi CV 02703 830 556 tttuoi.stp@vinhlong.gov.vn
03 Nguyễn T. Kiều Nhung CV 02703 830 556 ntknhung.stp@vinhlong.gov.vn

PHÒNG XÂY DỰNG – KIỂM TRA QPPL (pxdktvbqppl.stp@vinhlong.gov.vn)

02 Nguyễn T. Hoàng Yến PP 02703 834 941 nthyen.stp@vinhlong.gov.vn
03 Nguyễn T Thảo Nguyên CV 02703 834 941 nttnguyen.stp@vinhlong.gov.vn
04 Trần Kim Ngọc CV 02703 834 941 tkngoc.stp@vinhlong.gov.vn
05 Bùi Thị Mỹ Tuyên CV 02703 834 941 btmtuyen.stp@vinhlong.gov.vn
06 Trần Thị Tố Ni CV 02703 834 941 tttni.stp@vinhlong.gov.vn

PHÒNG QUẢN LÝ XLVPHC & THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT (tdthpl.stp@vinhlong.gov.vn)

01 Nguyễn T. Thanh Lan TP 02703 836 024 nttlan.stp@vinhlong.gov.vn
02 Đoàn Quốc Cường CV 02703 836 024 dqcuong.stp@vinhlong.gov.vn
03 Hồ Thị Trúc Ly CV 02703 836 024 httly.stp@vinhlong.gov.vn

PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 2

01 Lê Thị Ngọc Huê TP 02703 740 227 ltnhue.stp@vinhlong.gov.vn
02 Phạm Văn Minh Tú PP 02703 740 227 pvmtu.stp@vinhlong.gov.vn
03 Đồng Thị Kim Liền KT 02703 740 227 dtklien.stp@vinhlong.gov.vn
04 Nguyễn Thị Mỹ Tú TQ 02703 740 227 ntmtu.stp@vinhlong.gov.vn
05 Trịnh Thanh Thúy CV 02703 740 227 ttthuy.stp@vinhlong.gov.vn

TRUNG TÂM DV BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (ttdvbdgts.stp@vinhlong.gov.vn)

01 Nguyễn Hoàng Danh GĐTT 02702 240 321 nhdanh.stp@vinhlong.gov.vn
02 Nguyễn Tùng Chinh KT 02703 826 232 ntchinh.stp@vinhlong.gov.vn
03 Lê Minh Hải ĐGV 02703 826 232 lmhai.stp@vinhlong.gov.vn
04 Trương Tuyết Vân TQ 02703 826 232 ttvan.stp@vinhlong.gov.vn
05 Trần Anh Nhã ĐGV 02703 826 232 tanha.stp@vinhlong.gov.vn

TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NN (tttgplnn.stp@vinhlong.gov.vn)

01 Trần Văn Mười GĐTT 02703 829 054 tvmuoi.stp@vinhlong.gov.vn
02 Nguyễn Hoàng Đức TGV 02703 821 150 nhduc.stp@vinhlong.gov.vn
03 Phan Thanh Tuyền TGV 02703 821 150 pttuyen.stp@vinhlong.gov.vn
04 Bùi Minh Triều TGV 02703 821 150 bmtrieu.stp@vinhlong.gov.vn
05 Nguyễn Thị Bé Bảy KT 02703 821 150 ntbbay.stp@vinhlong.gov.vn
06 Nguyễn Thị Thu TGV 02703 821 150 ntthu.stp@vinhlong.gov.vn
07 Nguyễn Thị Hồng Thơ TGV 02703 821 150 nththo.stp@vinhlong.gov.vn
08 Lê văn Nhẫn TGV 02703 821 150 lvnhan.stp@vinhlong.gov.vn
09 Nguyễn Quang Duy TGV 02703 821 150 nqduy.stp@vinhlong.gov.vn
10 Ngô Thị Hồng Xuyên CV 02703 821 150 nthxuyen.stp@vinhlong.gov.vn
11 Nguyễn Đức Duy CV 02703 821 150 ndduy.stp@vinhlong.gov.vn