CHI TIẾT TIN

Thông báo về việc ngưng tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tại Bộ phận một cửa của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long
(03/08/2022 10:45:05)

Thông báo về việc ngưng tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tại Bộ phận một cửa của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long